ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържането на профила на купувача - в сила от 01.10.2014 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП
за извършени плащания по Договори за обществена поръчки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ”Лайф Хоспитал" ЕООД , съгласно приложена спецификация"

Дата на публикуване в АОП : 03/08/2015 16:00

Срок на валидност на публичната покана : 13/08/2015 16:00

Номер в АОП : 9044476

Линк към поканата

ЕЛЕКТРОННА ПРЕПИСКА

Заповед

03.08,2015 16:00

Образци

03.08,2015 16:00

Приложение №1

03.08,2015 16:00

Техническа спецификация

03.08,2015 16:00

Съобщение за класиране

25.08,2015 15:00

Протокол 1

25.08,2015 15:00

Протокол 2

25.08,2015 15:00

Протокол 3

25.08,2015 15:00

Протокол 4

25.08,2015 15:00