ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
   

Психологична лаборатория при Медицински Център „Лайф Хоспитал” – гр. Бургас извършва първо и второ психологично изследване на :

1. Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С, С1 D, D1,Ттб, Ттм ;


2. Водачите на таксиметров автомобил;


3. Водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;


4. Лица, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, следкато са загубили същата по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;


5. Лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" от ЗДвП;


6. Водачи, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП;


7. Водачи, лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК);


8. Чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 от ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1;


9. Председатели на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.


Изследвания за психологическа годност на водачи на МПС могат да се извършват и при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача.


Психологическото изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС има за цел да установи психологическата им годност да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия, а на председателите на изпитни комисии - и да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност.


Психологичнатата лаборатория издава:
Удостоверение за психологическа годност  с валидност от 3 год. , от датата на издаването му , с изключение на случаите , когато се издава след навършване на 65 год.възраст и е валидно за срок от една година.

Процедура на психологическото изследване:

 Психологическите изследвания се извършват по предварително обявен  график след предварително записване . Записването за първо и второ изследване се извършва на място в съответната психологическа лаборатория   или по телефон.
   
Психологическите изследвания се провеждат в интервала 10-18.00 часа всеки работен ден.
Второто изследване е до шест месеца от провеждане на първото изследване и се извършва в същата лаборатория , където е проведено и първото . На второ изледване подлежат всички лица , които са с отрицателно заключение от първото изследване.
Третото, изследване се провежда до 6 /шест/ месеца от провеждането на второто изследване при  отрицателно заключение на първите две изследвания.
При отрицателно заключение от третото явяване на психологическо изследване , лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.

Необходими документи при записване:

 Лична карта  за удостоверяване имена  и ЕГН
При явяване на изследване се предоставят следните документи:
 -за смяна на категорията / преквалификация / от кат. ‘B’ в кат.’ С’ ; от кат.’С’ в кат.’D’ , Tтб , Ттм и обществен превоз на пътници и товари   – лична карта ,  свидетелство за управление и контролен талон  +  четливи  фотокопия на документите.Ако липсва контролен талон се носи заверен в КАТ  акт за установяване на административно  нарушение.                            
-за отнет талон  -   фотокопие на акта , лична карта
-за промяна на чуждо свидетелство за правоуправление в българско –  фотокопие на свидетелството , копие /лице и гръб/на личната карта
-за отнета книжка за точки  , по чл.157 от ЗДвП – приемо предавателен протокол от КАТ или ако няма такъв заповедта за отнемане на свидетелството , с печат от КАТ за местоотчет.
-за чл.174 и 343 /алкохол/  от НК  -  присъдата или споразумение от съда заверено  от КАТ ,че лицето се води на отчет в съответния град и че наказанието е изтекло.
Внесена такса
 
Информация и записвания: 
Медицински Център „Лайф Хоспитал”
Гр.Бургас
Предварително записване на телефони:
+359/56 875050
+359/893 688930
e-mail: psy_lab_bs@abv.bg